نحوه عملکرد برج خنک کننده

 

نحوه عملکرد برج خنک کننده

1312

در واقع جریان هوای خشک در اثر عبور از روی جریان آب، بخشی از آب را تبخیر کرده و باعث خنک شدن جریان آب می گردد. نظر به اینکه گرمای نهان تبخیر آب در مقایسه با ظرفیت گرمایی ویژه آن بسیار بالا می باشد، تبخیر بسیار ناچیز آب باعث سرمایش نسبتاً بالایی در جریان مایع می گردد( بعنوان مثال تبخیر 10 لیتر آب و ورود آن به جریان هوا می تواند باعث سرد کردن 10 درجه ای حدود 120 لیتر جریان آب گردد).

البته باید توجه داشت که پارامتر محدود کننده انتقال حرارت، رطوبت نسبی هوای ورودی می باشد. از نظر تئوری حداقل دمای قابل حصول برای آب خروجی از برج خنک کننده برابر دمای مرطوب هوای ورودی می باشد ولی در عمل معمولاً این اختلاف دما 2.5 تا 5 درجه سانتیگراد می باشد.