قطره گیر

جهت حذف قطرات آب برج خنک کننده از طرف فن به بیرون از دستگاه، از قطره گیر استفاده میشود. قطره گیر نقش عمده ای در صرفه جویی مصرف آب دارد.